ČSOB - ČSOB Bezúčelový úver na bývanie

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB Bezúčelový úver na bývanie
AkciaAkcia:
možnosť získať odmenu vo výške jednej anuitnej splátky max. do 500 € za predloženie energetického certifikátu s energetickou triedou A a lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane),
- kataster za klienta vybaví banka.

Aktuálne úrokové sadzby pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky:
- pri fixácii na 1 rok od 5,89%,
- pri fixácii na 3 roky od 4,79%,
- pri fixácii na 4 roky od 4,79%,
- pri fixácii na 5 rokov od 4,79%,
- pri fixácii na 10 rokov od 4,99%,
- pri fixácii na 15 rokov od 5,19%,

- pri fixácii na 20 rokov od 5,29%.

Banka ponúka klientom:

- bezplatné mesačné mimoriadne splátky cez aplikáciu SmartBanking do výšky 1,5% zostatku istiny, min. 50 €.
Podmienky získania

Fyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR.

Výhody / Bonusy

Schválenie úveru do 24 hodín,
- voliteľné obdobie fixácie úrokovej sadzby, voliteľný deň splátky.

Možnosť:
- realizovať bezplatné mimoriadne splátky mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru (v min. výške 50 €), a to bez poplatku či navýšenia úrokovej sadzby cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking,
- požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní výšky pôvodnej mesačnej splátky,
- zabezpečenia úveru kupovanou nehnuteľnosťou, ale aj inou nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve inej osoby.

Doklady potrebné k vybaveniu

Dva doklady totožnosti.

Ak ste zamestnanec:
- potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu,
- v prípade poukazovania príjmu na účet v ČSOB (min. 3 mesiace) nepotrebujete potvrdenie o príjme ani výpis z účtu,
- ak poberáte príjem v hotovosti, potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia).
Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, potrebujete:
- kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu,
- ak ste sa rozhodli svoj príjem nedokladovať, potrebujete čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu (ak ste podnikateľ).

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

5 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 70% hodnoty nehnuteľnosti, max. 165 000,00 €.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

3

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

250 €/úver

Zmena v úverovej zmluve

180,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

180,00 €

Expresné spracovanie úveru

200,00 € urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 50,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

- bez poplatku, ak výška splátky nepresiahne v jednej alebo viacerých splátkach spolu 30% istiny počas kalendárneho roka, pričom klient má právo uskutočniť takúto splátku jedenkrát v kalendárnom mesiaci

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Poplatok za 1.upomienku

20 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

40 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie