mBank - Americká hypotéka

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktAmerická hypotéka
AkciaAkcia:
- bezplatné poskytnutie úveru,
- bezplatné založenie a vedenie osobného a úverového účtu.

Zľava z úrokovej sadzby:
- 0,50% p.a., ak má žiadateľ o hypotéku produkt mPôžička Plus alebo kreditnú kartu a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR,vek minimálne 18 a maximálne 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, nie je potrebné preukázanie účelu úveru, zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody / Bonusy

Výhody mHypotéky:
- bezplatné vybavenie a poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie osobného účtu,
- garancia úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo.

Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca, potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok).

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

70 rokov, platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

do 75% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 160.000 €

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

20

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

170,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

170,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé až tretie čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 20,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

- poplatok max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % istiny v kalendárnom roku
- mBank poskytuje klientovi možnosť na bezplatné predčasné splatenie vo výške do 30 % istiny mHypotéky kedykoľvek počas kalendárneho roka, čím rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku každý kalendárny mesiac jedenkrát

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

- zadarmo pri predčasnom splatení istiny úveru do výšky 30 % počas kalendárneho roka

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.

Poplatok za 1.upomienku

15,00 € listová upomienka za omeškanie splátky

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

1,00 € za odoslanie 3. a každej ďalšej SMS upomienky za omeškanie splátky

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie