Slovenská sporiteľňa - Úver na bývanie bezúčelový

Všeobecné informácie
BankaSlovenská sporiteľňa
ProduktÚver na bývanie bezúčelový
AkciaAkcia:
- úrokové sadzby pri fixácii na 1 rok od 0,79%, na 3 a 5 rokov od 0,89%, na 10 rokov od 1,19%,
- novinka - fixácia na 15 rokov so sadzbou od 1,69%,
- výška poplatku za poskytnutie úveru je 300 € pre každého (platí pre zmluvy o úvere podpísané od 1.6.2021),
- možnosť realizovať bezplatné mimoriadne splátky úveru:
raz ročne do 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy o úvere na bývanie,
raz mesačne cez Georgea, najmenej 50 € a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 0,79%,
- pri fixácii na 3 roky od 0,89%,
- pri fixácii na 5 rokov od 0,89%,
- pri fixácii na 10 rokov od 1,19%,
- pri fixácii na 15 rokov od 1,69%.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou.


Výhody / Bonusy

Ak je úver poskytnutý do 70% hodnoty zabezpečenia, nemusíte banke dokladovať účel, zabezpečenie úveru aj budúcim bytom, resp. rodinným domom financovaným z úveru, podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb, možnosť odkladu prvej splátky istiny až o 24 mesiacov.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet klienta vedený v Slovenskej sporiteľni a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní,
- o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Zvýhodnenie je možné získať jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

Doklady potrebné k vybaveniuPotvrdenie o príjme je potrebné len pri určitých typoch povolaní, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 70% z hodnoty zábezpeky.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Nie

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,70% z výšky úveru, min. 300 €, max. 1.000 €

Zmena v úverovej zmluve

149,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 € (pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie)

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Max. 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti (pri úveroch s fixnou sadzbou mimo obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí doby fixácie).

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Bez poplatku raz za kalendárny rok, najviac vo výške 20% istiny úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia (prvykrát po uplynutí jedného roka od uzatvorenia úverovej zmluvy).

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

8,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

8,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie