UniCredit Bank - Free hypoúver

Všeobecné informácie
BankaUniCredit Bank
ProduktFree hypoúver
AkciaAkcia:
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie pre úvery s poistením do 70% z hodnoty zábezpeky,
- úroková sadzba pri fixácii na 3 roky od 1,09%,
- preplatenie znaleckého posudku k bytu do výšky max. 150 € a k rodinnému domu do výšky max. 210 € pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v Generali poisťovni a zároveň do 80% z hodnoty zábezpeky.

Ak si klient poistí schopnosť splácať úver, ktorý je do 80% z hodnoty zábezpeky, získa úrokovú sadzbu:
- pri fixácii na 3 roky od 1,09%
- pri fixácii na 4 roky od 1,19%
- pri fixácii na 5 rokov od 1,29%
- pri fixácii na 7 rokov od 1,49%
- pri fixácii na 10 rokov od 1,69%

Možnosť získať zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,30% za poistenie schopnosti splácať úver.
Podmienky získania

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,
- vek klienta min. 18 rokov,
- čistý mesačný príjem klienta min. 280 EUR v prípade bankou akceptovaného typu príjmu.

Výhody / Bonusy

Výhody:
- všetky úvery s poistením schopnosti splácať úver v Generali Poisťovňa dojednaným bankou a všetky úvery na refinancovanie sú bez poplatku za spracovanie.

Doklady potrebné k vybaveniu

Doklady preukazujúce príjem, vlastníctvo zabezpečenia, ocenenie zabezpečenia.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

3 300,00 €

Maximálna výška úveru

70% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

20

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,90 %, min. 200,00 €, max. 1000,00 €

Zmena v úverovej zmluve

166,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

166,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bezplatné, ďalšie za poplatok 15,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0% z predčasne splatenej sumy

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1%
z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie