Fio banka - Fio hypotéka na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaFio banka
ProduktFio hypotéka na refinancovanie
AkciaAkcia:
- bez poplatku za poskytnutie úveru a vedenie bežného účtu.

So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky. Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte minimálne 2.000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Aktuálne úrokové sadzby banky:
- pri fixácii na 1 rok od 0,78%,
- pri fixácii na 3 roky od 0,68%,
- pri fixácii na 5 rokov od 0,78%.
Podmienky získania

Hypotéky banka poskytuje občanom EÚ alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR. Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roka a jeho príjem musí byť generovaný v SR.

Výhody / Bonusy

Bez poplatku:
- za poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov a čerpanie úveru.

So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky.
Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte min. 2.000 €, potom istina na úvere vo výške zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti:
- 0,40% za refinancovanie hypotéky,
- 0,30% za kúpu nehnuteľnosti,
- 0,10% pre hypotéky v objeme nad 40.000 €.
Doklady potrebné k vybaveniu

Základné dokumenty:
- žiadosť o hypotéku, občiansky preukaz, doklad o príjmoch, doklady k doloženiu účelu a zaisteniu úveru vrátane ocenenia, pri refinancovaní úveru sa môže použiť ocenenie nehnuteľnosti nie staršie ako 6 rokov.

V prípade, že ste zamestnancom stačí potvrdenie o príjme a výpisy z účtu s úhradou mzdy nie staršou ako 30 dní.

V prípade príjmov z podnikania potrebujete priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

Klientom doložené príjmy môžu pochádzať:
- zo závislej činnosti v SR alebo zo zahraničia,
- z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, príp. súbeh príjmov,
- z existujúceho alebo budúceho prenájmu nehnuteľnosti v SR,
- z ostatných príjmov do výšky príjmov je možné zahrnúť napr. rodičovský príspevok, starobný dôchodok apod.

Podmienky na refinancovanie úveru bez dokladovania príjmu (pri refinancovaní úveru poskytnutého inou bankou, kde nie je kombinácia s inými účelmi):
- anuitná splátka žiadanej hypotéky je nižšia alebo rovnaká ako splátka splácaného úveru,
- refinancovaný úver je riadne splácaný min. 12 mesiacov,
- bez záznamu o splátkach po splatnosti v registroch po dobu 3 rokov,
- žiadatelia sú totožní s pôvodnými žiadateľmi o úver.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

10 000,00 €

Maximálna výška úveru

400 000,00 €, max. do 85% hodnoty nehnuteľnosti

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max. 0.00 €

Zmena v úverovej zmluve

55,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

145,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy0,00 €
Predčasná splátka mimo termínu obnovy

V lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy, ak mimoriadna splátka zmluvy presahuje 20 % istiny úveru je poplatok 1% z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% istiny úveru.

Kedykoľvek v priebehu časového obdobia platnosti úrokovej sadzby 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

V objeme do 20 % vrátane z istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy.

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% + základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu

Poplatok za 1.upomienku

4,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

20,00 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie