Fio banka - Fio hypotéka

Všeobecné informácie
BankaFio banka
ProduktFio hypotéka
AkciaAkcia:
- bez poplatku za poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie bežného a úverového účtu,
- bezplatné čerpanie úveru.

So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky. Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte minimálne 2.000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,40% na refinancovanie hypotéky (do 80% hodnoty nehnuteľnosti),
- 0,30% na kúpu nehnuteľnosti (do 80% hodnoty nehnuteľnosti),
0,10% pri hypotéke nad 40.000 €.
Podmienky získania

Hypotéky banka poskytuje občanom EÚ alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR. Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roka a jeho príjem musí byť generovaný v SR.

Výhody / BonusyBez poplatku:
- za poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov a čerpanie úveru,
- až 3 spoludlžníci popri žiadateľovi o úver.

So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky.
Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte min. 2.000 €, potom istina na úvere vo výške zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti:
- 0,40% za refinancovanie hypotéky,
- 0,30% za kúpu nehnuteľnosti,
- 0,10% pre hypotéky v objeme nad 40.000 €.
Doklady potrebné k vybaveniu

Základné dokumenty:
- žiadosť o hypotéku, občiansky preukaz, doklad o príjmoch, doklady k doloženiu účelu vrátane jeho zabezpečenia, odhad ceny nehnuteľnosti nie starší ako 6 rokov.

V prípade, že je klient zamestnanec, stačí potvrdenie o príjme nie staršie ako 30 dní a 3 výpisy z účtu s úhradou mzdy.

V prípade príjmov z podnikania klient potrebuje priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

Klientom doložené príjmy môžu pochádzať:
- zo závislej činnosti v SR alebo zo zahraničia,
- z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, príp. súbeh príjmov,
- z existujúceho alebo budúceho prenájmu nehnuteľnosti v SR,
- z ostatných príjmov do výšky príjmov je možné zahrnúť napr. rodičovský príspevok, starobný dôchodok apod.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

10 000,00 €

Maximálna výška úveru

max. 85% hodnoty nehnuteľnosti

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

55,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

145,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovyAk mimoriadna splátka, resp. súčet mimoriadnych splátok uskutočnených v priebehu jedného kalendárneho roka nepresahuje 30 % istiny úveru splatenie úveru na bývanie je bezplatné.
Ak mimoriadna splátka, resp. súčet mimoriadnych splátok uskutočnených v priebehu jedného kalendárneho roka presahuje 30 % istiny úveru poplatok za splatenie úveru je 1 % z časti predčasne splatenej sumy presahujúcej 30 % istiny úveru.

Poplatok za predčasné splatenie úveru kedykoľvek v priebehu časového obdobia platnosti úrokovej sadzby je 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Ak mimoriadna splátka, resp. súčet mimoriadnych splátok uskutočnených v priebehu jedného kalendárneho roka nepresahuje 30 % istiny úveru splatenie úveru na bývanie je bezplatné.

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% + základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu

Poplatok za 1.upomienku

podľa nákladov banky na poštovné

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

podľa nákladov banky na poštovné

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie