Tatra banka - HypotékaTB

Všeobecné informácie
BankaTatra banka
ProduktHypotékaTB
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 4,49% pri fixácii na 1, 2 a 3 roky, na 5 rokov od 4,29%, na 7 rokov 4,49% a na 10 rokov 4,69%,
- 100% zľavu z poplatku za poskytnutie úveru za predloženie energetického certifikátu alebo tepelno-technický posudok,
- zvýhodnené dofinancovanie kúpnej ceny a zabezpečenie znaleckého ohodnotenia bytu bankou.

Úrokové sadzby od 20.10.2023 s poistením úveru / bez poistenia úveru:
- pri fixácii na 1 rok od 4,49% / 4,59%,
- pri fixácii na 2 roky od 4,49% / 4,59%,
- pri fixácii na 3 roky od 4,49% / 4,59%,
- pri fixácii na 5 rokov od 4,29% / 4,39%,
- pri fixácii na 7 rokov od 4,49% / 4,59%,
- pri fixácii na 10 rokov od 4,69% / 4,79%.
 
Program odmeňovania Hypotéka
Za využívanie produktov klient môže získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky.
Program získajú klienti, ktorí budú využívať Účet pre modrú planétuTB a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

Za využívanie 2 produktov je zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a., za využívanie 1 produktu je zľava 0,10% p.a..
Podmienky získania

Ktokoľvek s trvalým pobytom na území SR, občan EÚ s príjmom od firmy sídliacej na území SR.

Výhody / BonusyProgram odmeňovania Hypotéka
Za využívanie produktov banky klient môže získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky.
Program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku a budú využívať Účet pre modrú planétuTB a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

Pre priznanie zvýhodnenia banka sleduje splnenie podmienok:
- 3 ucelené kalendárne mesiace predchádzajúce dňu podania žiadosti o poskytnutie úveru alebo  jeho prvého čiastočného čerpania a následne
- prvé 3 ucelené kalendárne mesiace po poskytnutí úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace

Za využívanie 2 produktov je zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a., za využívanie 1 produktu je zľava 0,10% p.a..

Podmienky využívania Účtu pre modrú planétu
- úver bude splácaný z účtu dlžníka alebo spoludlžníka v Tatra banke a zároveň
- dlžník alebo spoludlžník je majiteľom Účtu pre modrú planétu a zároveň
- na účet bude mesačne bezhotovostne pripísaná suma min. 500 € a zároveň
- z účtu bola zrealizovaná mesačne aspoň 1 transakcia trvalým príkazom na úhradu alebo SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu a zároveň
- úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver
- dlžník alebo spoludlžník uzavrú poistnú zmluvu poistenia splácania hypotéky sprostredkovanú v UNIQA pojišťovna a zároveň
- poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
- poistených je minimálne 70 % výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100.000 € alebo minimálne 50 % výšky úveru, ak výška úveru je nad 100.000 € a zároveň
- úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní na poistenom úvere.
Doklady potrebné k vybaveniuBez nutnosti dokladovania príjmu pokiaľ plynie zo závislej činnosti, resp. ide o starobný, invalidný a vdovský dôchodok, doklad preukazujúci účel poskytnutia úveru, doklady k zakladanej nehnuteľnosti a doklady k identifikácii.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

13 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

4

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom

250,00 €

Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80 %, min. 250,00 €

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy- skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. vo výške 1% z predčasne splácanej sumy úveru
- bezplatne, ak predčasné splatenie úveru v jednej alebo viacerých mesačných splátkach, realizovaných jedenkrát za kalendárny mesiac súhrne za kalendárny rok nepresiahne 30 % istiny úveru
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)- bezplatne, ak predčasné splatenie úveru v jednej alebo viacerých mesačných splátkach, realizovaných jedenkrát za kalendárny mesiac súhrne za kalendárny rok nepresiahne 30 % istiny úveru
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

9,25% p.a. + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady na vymáhanie

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady na vymáhanie

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie